LT EN

Direktoriaus pavaduotoja bendriems reikalams ir investicijoms


DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO BENDRIESIEMS REIKALAMS IR INVESTICIJOMS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
• turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
• turėti ne mažesnę kaip 2 metų darbo patirtį finansų, vadovaujamo darbo ar investicinių projektų srityje;
• išmanyti Lietuvos Respublikos darbo kodeksą, Lietuvos Respublikos muziejų įstatymą, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius Muziejaus vykdomas funkcijas; savo darbe vadovautis Lietuvos Respublikos norminiais teisės aktais, direktoriaus įsakymais ir jais patvirtintais kitais vidaus tvarkos dokumentais;
• mokėti organizuoti ir planuoti muziejaus bendruosius ir su investicinių projektų vykdymu susijusius darbus;
• mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, Internet Explorer ir apskaitos programa myLOBster;
• gerai mokėti valstybinę lietuvių kalbą;
• žinoti pagrindinius bendravimo ir bendradarbiavimo principus bei etikos normas;
• korektiškai elgtis ir būti nepriekaištingos išvaizdos.

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
• atstovauja muziejų finansų ir investicijų klausimais;
• ruošia ir teikia informaciją reikalingą Plungės paslaugų ir švietimo pagalbos centrui (toliau – Plungės PŠC) centralizuotos buhalterijos funkcijoms vykdyti;
• rengia muziejaus įsakymų ir tvarkų projektus, susijusius su centralizuotos buhalterijos funkcijomis;
• koordinuoja ir kontroliuoja atskaitingų asmenų, kuriems suteikta teisė surašyti ar pasirašyti buhalterinės apskaitos dokumentus, darbą;
• atsako už kasos ir atskaitingų asmenų, platinančių muziejaus ir/ar kultūrinių programų organizatorių bilietus, darbo organizavimą;
• ruošia dokumentus paraiškų rengimui finansinei paramai gauti iš Europos Sąjungos struktūrinės paramos, tarptautinių fondų ir programų valstybės biudžeto lėšų, Valstybės investicijų programos ir kitų finansavimo šaltinių;
• vykdo projektus finansuojamus iš Europos Sąjungos struktūrinės paramos lėšų;
• teikia ataskaitas po ES struktūrinės paramos projektų užbaigimo;
• užtikrina iš Europos Sąjungos struktūrinės paramos lėšų finansuojamų projektų dokumentų saugojimą;
• sudaro biudžeto išlaidų ir vykdomų programų sąmatų projektus;
• inicijuoja ūkinės veiklos komisijų sudarymą bei koordinuoja jų darbą;
• konsultuoja rengiat projektų finansavimo sąmatas ir vykdo programas/projektus finansinei paramai iš įvairių Lietuvos Respublikos bei užsienio fondų gauti;
• nuolat gilina žinias, kelia profesinę kvalifikaciją rengiamuose kursuose ir seminaruose, užsiima savišvieta;
• laikosi darbo saugos, priešgaisrinės saugos reikalavimų;
• vykdo kitus vienkartiniu įpareigojimus, nenumatytus pareiginiuose nuostatuose, tačiau susijusius su muziejaus vykdoma veikla.