LT EN

Kultūrinės veiklos vadybininkė

KULTŪRINĖS VEIKLOS VADYBININKO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
• turėti aukštąjį išsilavinimą (meno vadybos, menotyros, kūrybinių industrijų srityse ir pan.);
• išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius kultūros politiką;
• išmanyti Lietuvos bei pasaulio dailės, muzikos, teatro procesus;
• gebėti taisyklinga lietuvių kalba reikšti mintis raštu ir žodžiu, mokėti bent vieną užsienio kalbą;
• gebėti savarankiškai organizuoti kultūrinius renginius bei dirbti komandoje;
• gebėti organizuoti kultūrinės veiklos tyrimus, vertinti esamą kultūros ir jos verslo aplinką, būti kūrybiškas, komunikabilus, iniciatyvus, pareigingas;
• gebėti dirbti kompiuteriu Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Outlook, Internet Explorer programomis;
• žinoti pagrindinius bendravimo ir bendradarbiavimo principus bei etikos normas;
• korektiškai elgtis ir būti nepriekaištingos išvaizdos.

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
• organizuoja profesionaliai ir kokybiškai kultūrinę veiklą, renginius, parodas;
• dalyvauja plėtojant ŽDM ilgalaikę veiklos strategiją, prisideda rengiant strateginius kultūros projektus;
• aktyviai ieško kontaktų su įvairiomis institucijomis bei organizacijomis, suinteresuotomis bendradarbiauti;
• tiria kultūros rinkos tyrimus, analizuoja ir vertina;
• pasirenka racionaliai tinkamą strategiją plėtojant kultūrinę veiklą, apibendrina veiklos rezultatus, teikia ataskaitas ir išvadas, nuolat tobulina veiklą;
• inicijuoja projektus ir kitus renginius, kuruoja, koordinuoja bei užtikrina kokybiškus veiklos rezultatus;
• ieško partnerių, rėmėjų ir sudaro paramos ir bendradarbiavimo sutartis;
• administruoja ir kontroliuoja projektų įgyvendinimą;
• rengia ataskaitas ir teikia finansavimą teikiančioms institucijoms;
• bendradarbiauja su respublikine bei užsienio šalių žiniasklaida, rūpinasi tinkama organizacijos bei renginių informacijos sklaida (reklama);
• bendradarbiauja su respublikinėmis bei užsienio šalių meno galerijomis bei kultūros institucijomis;
• aprašo įvykusius renginius;
• pateikia darbo ataskaitas ir kitą informacinę medžiagą;
• veda renginius;
• veda ekskursijas;
• kaupia dalykinę ir metodinę literatūrą;
• palaiko ryšius ir bendradarbiauja su kūrybinėmis sąjungomis, organizacijomis, kultūros ir švietimo įstaigomis;
• priima renginių dalyvius, svečius, klientus, partnerius, laikantis svečių priėmimo etiketo;
• nuolat gilina žinias, kelia profesinę kvalifikaciją rengiamuose kursuose ir seminaruose, užsiima savišvieta;
• laikosi darbo saugos, priešgaisrinės saugos reikalavimų;
vykdo kitus vienkartinius įpareigojimus, nenumatytus pareiginiuose nuostatuose, tačiau susijusius su muziejaus vykdoma veikla.