LT EN

Vyr. dailininkė-dizainerė

VYR. DAILININKO-DIZAINERIO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
• žinoti bendrąsias parodų parengimo eksponavimo, apsaugos taisykles;
• žinoti reklamos naudojimo reikalavimus, Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymą, kitus su kultūros politika susijusius teisės aktus, edukacinių užsiėmimų rengimo ir pravedimo metodiką;
• būti kūrybišku, komunikabiliu, iniciatyviu ir pareigingu;
• žinoti darbo ir priešgaisrinės saugos instrukcijas, muziejaus apsaugos sistemos ir vidaus darbo tvarkos taisykles, Lietuvos Respublikos valstybinių muziejų rinkinių apskaitos ir saugojimo instrukcijas;
• mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
• gebėti dirbti kompiuteriu Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Outlook, Internet Explorer, korelis auto shop programomis;
• gerai mokėti valstybinę lietuvių kalbą;
• žinoti pagrindinius bendravimo ir bendradarbiavimo principus bei etikos normas;
• korektiškai elgtis ir būti nepriekaištingos išvaizdos.

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
• planuoja ir siūlo administracijai keičiamas parodas;
• rengia (eksponuoja) nuolatines ir keičiamas ekspozicijas, parodas;
• padeda ruošti, organizuoti ir vesti Muziejaus ekspozicijų ir parodų pristatymus;
• skaitmenina eksponatų vaizdus pateikimui į LIMIS sistemą;
• atsako už ekspozicinės įrangos estetiką ir eksponavimo priemones;
• atsako už internetinės svetainės www.zdm.lt priežiūrą ir savalaikį informacijos įkėlimą;
• rengia reklaminę informaciją ir suderinusi su atsakingais asmeninis rūpinasi jos spauda;
• padeda ruošti, organizuoti ir vesti edukacines programas;
• kaupia ir saugo informaciją apie menininkus, vykusias parodas muziejuje;
• konsultuoja ir aptarnauja lankytojus savo kompetencijos srityje;
• renginių metu fotografuoja, filmuoja ir valdo vaizdo, garso ir kitą renginiams skirtą įrangą;
• kaupia ir sistemina vaizdinę muziejaus veiklos medžiagą;
• laikosi Lietuvos Respublikos Darbo kodekso ir darbo sutarties įstatymų, šiuose nuostatuose bendrojoje dalyje nurodytų instrukcijų ir taisyklių.
• rengia projektų finansavimo paraiškas ir vykdo programas / projektus finansinei paramai iš įvairių Lietuvos Respublikos bei užsienio fondų gauti;
• nuolat gilina žinias, kelia profesinę kvalifikaciją rengiamuose kursuose ir seminaruose, užsiima savišvieta;
• priima renginių dalyvius, svečius, klientus, partnerius, laikantis svečių priėmimo etiketo;
• laikosi darbo saugos, priešgaisrinės saugos reikalavimų;
• vykdo kitus vienkartinius įpareigojimus, nenumatytus pareiginiuose nuostatuose, tačiau susijusius su muziejaus vykdoma veikla.