LT EN

Žemaitės memorialinio muziejaus prižiūrėtoja


ŽEMAITĖS MEMORIALINIO MUZIEJAUS PRIŽIŪRĖTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
• žinoti priskirto ekspozicinio fondo rinkinių saugojimo instrukcijas;
• žinoti darbo su maisto produktais higienos normas;
• žinoti priešgaisrinės saugos instrukciją, vidaus darbo tvarkos taisykles, materialinės atsakomybės pagrindus;
• gebėti sisteminti ir apibendrinti gautą informaciją bei priimti optimalius sprendimus;
• sklandžiai dėstyti mintis žodžiu;
• žinoti pagrindinius bendravimo ir bendradarbiavimo principus bei etikos normas;
• korektiškai elgtis ir būti nepriekaištingos išvaizdos.


Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
• priima muziejaus lankytojus, renginių dalyvius, svečius, klientus, partnerius, laikantis svečių priėmimo etiketo;
• suteikia informaciją apie muziejų, ekspozicijas, parodas, renginius ir teikiamas paslaugas;
• dalyvauja muziejaus veiklos kūrybiniame darbe, rengiant renginius, vedant ekskursijas, aptarnaujant lankytojus;
• ruošia, organizuoja ir veda edukacines programas;
• užtikrina muziejaus patalpų ir aplinkos švarą ir tvarką;
• atsako už bilietus ir parduodamus spaudinius bei suvenyrus, pinigų priėmimą, jų apskaitą ir įnešimą į kasą;
• atsako už muziejaus perdavimą apsaugos tarnybai;
• ruošia eksponatus saugojimui, eksponavimui, transportavimui;
• padeda rengiant ekspozicijas bei parodas;
• atlieka kitus trumpalaikius administracinius pavedimus;
• laikosi darbo saugos, priešgaisrinės saugos reikalavimų;
• vykdo kitus vienkartinius įpareigojimus, nenumatytus pareiginiuose nuostatuose, tačiau susijusius su muziejaus vykdoma veikla.