LT EN

Kunigaikštis M.Oginskis

OGINSKIAI

MECENATYSTĖ

KUNIGAIKŠČIO MYKOLO MIKALOJAUS SEVERINO MARKO OGINSKIO
GYVENIMO IR VEIKLOS DATOS 

 

Gimė 1849 m. balandžio 25 d. 

1873 m. vasario 21‑22 d. nusipirko Plungės dvarą.
1874 m. Rietave kartu su broliu Bogdanu baigė statyti Šv. Mykolo Arkangelo bažnyčią.

1874 m. M.Oginskis įkūrė gyvulių globos draugijos Rietavo skyrių ir jam vadovavo. Nuo 1875m. Rietave šios draugijos vardu pradėtos rengti žemės ūkio parodos. Šiame miestelyje jos buvo organizuotos  1875, 1876, 1878, 1881 m.

1875 m. vasario 24 d. Varniuose surengtose Žemaičių vyskupo Motiejaus Valančiaus 25 metų vyskupavimo iškilmėse kaip vyskupo bičiulis, bendramintis dalyvavo ir  M.Oginskis.

1875 m. rugpjūčio mėn. įkūrė pagalbinę pašto-telegrafo stotį Plungėje. Kunigaikštis tam reikalui skyrė  namą, apšildymą, pats samdė darbuotoją.

1875 m. gruodžio 17 d. Peterburgo Cenzūros komitetui M.Oginskis įteikė rankraštį su prašymu, leisti spausdinti Lauryno Ivinskio knygelę  „Pamokimaj kaip rejkie saugote kiek wieną giwa sutverimą....“ ( past. - knygelė dar žinoma pavadinimu  „Pasauga kiek wieno giwo sutverimo, taj ira: pamokimaj...“). Vėliau, iki lietuviškos spaudos draudimo panaikinimo, įteikė prašymus dar trims knygelėms leisti.

1876 m. lenkiškoje Žemės ūkio enciklopedijoje paskelbė paties parašytą straipsnį apie žemaitukų veislės arklius „Konie Żmudzkie“. 

1879 m. gegužės mėnesį buvo pašventinti naujieji Plungės dvaro rūmai.

1879 m. liepos 22 d. vedė Mariją Teresą Kasparą Skurzewską iš Černėjevo (Lenkija).

1881‑1885 m. M. Oginskis dirbo Telšių miesto dūmos vadovu. Tuo metu užsakė G.Efronui ar jo dirbtuvei pagaminti naują spaudą, taip pat kitus dūmos vadovo ir valdybos narių skiriamuosius ženklus su istoriniu miesto simboliu šv. Stanislovo atvaizdu. 

Nuo 1885 m.  Telšių savanoriškos ugniagesių draugijos pirmininkas ir komandos viršininkas. Pastaba: greičiausiai juo buvo ir anksčiau. 

1889 m. liepos viduryje į Plungės dvaro orkestro mokyklą, kunigaikščio pakviestas mokytis, atvyko keturiolikmetis Mikalojus Konstantinas Čiurlionis (1875-1911).

1893 m. tuoj po Kražių įvykių (įvykusių lapkričio 23 d.) M.Oginskis parašė skundą Rusijos carui dėl įvykdyto žiauraus Vilniaus generalgubernatoriaus Piotro Orževskio ir Kauno gubernatoriaus Nikolajaus Klingenbergo susidorojimo su katalikais. 

1897 m. birželio 18-19 d. pas Oginskius Plungės dvare viešėjęs vyskupas Antanas Baranauskas, rūmų svečių knygoje įrašė lietuvišką eilėraštį. 

1899 m. Plungėje surengta pirmoji žemės ūkio paroda.

1899 m. rugpjūčio 20 d. Palangoje įvyko pirmasis lietuviškas spektaklis „Amerika pirtyje“. M.Oginskis finansavo šio spektaklio pastatymą, pats dalyvavo premjeroje.

1899 m. kartu su grafu Tiškevičiumi rūpinosi gauti caro valdžios leidimą Palangos progimnaziją padidinti iki šešių klasių.

1899 m. Rusijos Raudonojo kryžiaus  Plungės Vietos damų komiteto valdybos narys.

1899 Raseinių apskr. Gyvūnų globos draugijos Rietavo skyriaus valdybos garbės narys.

1899 m. Rietavo Žemaitukų veislės arklių veisimo skatinimo draugijos vice pirmininkas ir garbės narys.

1899 m. Plungės taupymo draugijos pirmininkas.

1900 m. rugsėjo 16-20 d. Plungėje surengta antroji ūkio paroda.

Apie 1900 m. kunigaikštis M.Oginskis išrūpina iš caro leidimą naujos Plungės bažnyčios statybai.

1901 m. rugsėjo mėn. parašęs testamentą išvyksta į Nicą (Prancūziją) gydytis ir daugiau nebegrįžta.

Mirė 1902 m. kovo 10 d. Nicoje (Pietų Prancūzija) "nuo inkstų ligos". Palaidotas 1902 m. balandžio 26 d. Rietave, šeimos Aušros Vartų vardo koplyčioje.

1902 m., dar prieš mirtį, M.Oginskis buvo sumanęs savo lėšomis išmokslinti 5-7 mergaites, kurios turėjo būti slaptų lietuviškų valstiečių mokyklų daraktorėmis. Jam to padaryti nespėjus, vyro valią įvykdė Marija Oginskienė. Tarpininkaujant kunigams V.Jarulaičiui ir A.Bajorynui mokytojauti  pakviečiama Ona Pleirytė (vėliau Puidienė).  

 

Sudarė Jolanta Skurdauskienė

Plačiau apie M.Oginskio veiklą žr.

Skurdauskienė, J. Mykolo Mikalojaus Oginskio lituanistinė veikla tautinio kultūrinio sąjūdžio metu (XIX a. antroji pusė –
XX . pradžia“). In Acta Academiae Artium Vilensis. Dailė. ISSN 1392-0316, 2008, t. 47-48. Lietuvos dvarai: kultūros ir šaltinių tyrinėjimai.