Naujiena

Veidai iš būtojo laiko: kunigaikščių Oginskių dailės kolekcija

2022 10 10

VEIDAI IŠ BŪTOJO LAIKO: KUNIGAIKŠČIŲ OGINSKIŲ DAILĖS KOLEKCIJA

 

 

Oginskiai nuo seno garsėjo kultūros, meno puoselėjimu ir mecenatyste, muzikos, dailės pomėgiu, jos rinkimu ir kaupimu. Lietuvoje šios giminės vardą primena įvairūs architektūros ir meno paminklai, susiję su giminės meniniais užmojais bei įvairiapuse veikla. Oginskiai gausiai rėmė katalikų bažnyčių, stačiatikių cerkvių statybas, renovacijas. Tarp ryškiausių pavyzdžių neabejotinai yra Vilniaus Šv. Jonų bažnyčios Dievo Kūno koplyčia, kurios fundatorius buvo Tadas Pranciškus Oginskis (1712–1783), o įspūdingu koplyčios vitražu rūpinosi Irenėjus Kleopas Oginskis (1808–1863). Lietuvos ir pasaulio raštijos istorijoje svarbi Bogdano Marcijono Oginskio (1568–1640) funduota Vievio spaustuvė. Yra žinoma, jog garsus meninio gyvenimo Lietuvoje veikėjas, literatas, muzikos teatro kūrėjas, didysis Lietuvos etmonas Mykolas Kazimieras Oginskis (1728–1800) vertino prancūzų meną, o paskutinysis LDK iždininkas Mykolas Kleopas Oginskis (1765–1833) pirmenybę teikė italų dailei. XIX a. giminė iškilo kaip lituanistinio sąjūdžio rėmėjai, itin plačią ir įvairią lituanistinę veiklą vystė Mykolas Mikalojus Oginskis (1849–1902), kuris daug dėmesio skyrė ir vietinei Lietuvos dailei, vienas pirmųjų tarp dvarininkų pradėjo vertinti lietuvių liaudies meną. Būtent M. M. Oginskio pastangomis į Plungės dvarą buvo surinkti meno kūriniai ir iš kitų Oginskių dvarų – Rietavo, Zalesės. Simboliška, kad Plungės meno kolekcija pateko būtent į Nacionalinį M. K. Čiurlionio dailės muziejų (NČDM) – būsimą didį Lietuvos dailininką ir kompozitorių M. M. Oginskis globojo nuo keturiolikos metų, rėmė jo mokslus Varšuvoje ir Leipcige. O giminės tradicija globoti muzikus įsigalėjo dar nuo Grigaliaus Antano Oginskio (1654–1709). Belieka apgailestauti, kad nemaža dalis Plungės dvaro turtų buvo prarasta Pirmojo pasaulinio karo metu. Nežiūrint to, Lietuvos valstybė paveldėjo daug užsienio ir Lietuvos dailės vertybių, kurios 1925 m. iš Plungės dvaro buvo atvežtos į tuometinį Valstybės muziejų (dabrtinį NČDM). Džiugu, kad šiandien šios vertybės, nors ir laikinai, turi galimybę sugrįžti į savo buvusius namus.

Kolekcijoje yra per 300 tapybos, skulptūros, grafikos ir taikomosios dailės kūrinių. Oginskių meno vertybes iki šiol išsamiausiai tyrinėjo buvęs NČDM ilgametis direktorius a. a. Osvaldas Daugelis ir muziejaus specialistai. Šiandien buvusiuose Plungės dvaro rūmuose eksponuojama dalis vertingiausių kolekcijos kūrinių. Reikšmingą tapybos rinkinio dalį sudaro Oginskių giminės portretai, sukurti Lietuvos, Lenkijos ir Vakarų Europos meistrų. Nemažai personalijų buvo identifikuotos 2015 m. ruošiant parodą, skirtą Mykolo Kleopo Oginskio 250-ųjų gimimo metinių jubiliejui – pavyzdžiui, įtakinga Italijos didikė Vittoriją della Rovere, pirmoji Mykolo Kleopo žmona Izabelė ar caras Aleksandras I. Kiek anksčiau – daugiausiai O. Daugelio tyrimų pagrindu – identifikuoti Marijos Neri Oginskienės (dail. D. Pellegrini), Olgos Kalinovskos-Oginskienės (dail. J.-D. Court), taip pat Mykolo Kleopo Oginskio (dail. J. Oleškevičius), du suaugusio Irenėjaus Kleopo Oginskio portretai (dail. J. K. Kaniewskis, C. de Paris). Vertingos yra A. Molinario sukurtos pastelės – Mykolo Kleopo Oginskio ir, manoma, antrosios jo žmonos portretai. Kolekciją taip pat praturtina kiti tapybos darbai – M. Bacciarellio istorinė drobė Karaliaus Stanislovo Augusto Poniatovskio mirtis, A. van Dycko ratui priskiriamas Nuėmimas nuo kryžiaus, T. Lawrenceʼo skulptoriaus Antonio Canovos (1757–1822) portretas, K. Mordasiewicziaus tapytas Marijos Teresės Skuževskytės-Oginskienės (apie 1857–1945) portretas ir kt. Įdomios ir ikonografiniu požiūriu retos J. Hearno, G. Gherardi akvarelės.

Grafikos rinkinyje figūruoja tokie garsūs Vakarų Europos raižytojų vardai, kaip G. Audranas, G. Edelinckas, G. F. Schmidtas, F. X. Fabreʼas ir kt. Seniausių XVII a. atspaudų grupėje minėtinos pagal Ch. Le Bruno tapybą išraižytos didelio formato graviūros Pergalingas Aleksandro Makedoniečio įžengimas į Babiloną (1675) ir Darijaus palapinė (XVII a. II p.). Iš XVIII a. laikotarpio darbų išskiriami skirtingų anglų graverių 5-ame deš. atlikti ir Londone atspausti, o taip pat F. X. Fabreʼo ofortai pagal Gaspard Dughet (Poussin) tapytus atvaizdus. Lituanistinę kolekcijos dalį reprezentuoja J. K. Vilčinskio ir J. Puzino vitražo projektas Vilniaus Šv. Jonų bažnyčios Dievo Kūno (Oginskių) koplyčiai, architekto Karlo Eduardo Strandmanno 1899 m. pasirašytas projekto eskizas, pagal kurį norėta statyti Plungės bažnyčią.

Skulptūros rinkinyje išsiskiria du kunigaikštienių Oginskienių biustai: italų skulptoriaus T. Cardellio Olgos Kalinovskos-Oginskienės ir lenkų skulptoriaus M. Guyskio Marijos Teresės Kasparos Skuževskytės-Oginskienės. Abu skulptoriai – neoklasicizmo atstovai. Įdomūs ir du nedideli XVIII a. pab. – XIX a. pr. biustai, vaizduojantys Tadą Kosciušką ir carą Aleksandrą I – šios asmenybės tiesiogiai siejasi su M. K. Oginskio gyvenimu. Figūrinių ir grupinių kompozicijų kontekste minėtina B. Clementeʼo Šokanti italė (1876) bei L. Bienaimé Angelas sargas su vaiku. Šie kūriniai, neoklasicizmo pavyzdžiai, puošę dvaro rūmus, puikiai atspindi tuometinę grožio sampratą ir idealus. 

Taikomosios dailės rinkinyje vyrauja Italijos meistrų darbai. Tarp eksponatų daugiausia yra XVIII–XX a. pr. porceliano dirbinių, dekoratyvinių statulėlių, vazų. Išskirtinas įspūdingas 1856–1872 m. laikrodis,  puošni XIX a. alebastrinė vaza. Įdomios ir retos bronzinės, XIX a. sukurtos statulėlės, vaizduojančios mūzas. Vertingas baldų rinkinys: Boulle stiliaus baldai traukia žvilgsnį technikos sudėtingumu, ypatingai gražus Liudviko XV stiliaus rašomasis stalas, gausiai iš visų pusių dekoruotas Boulle stiliaus tecnika ir skirtas statyti viduryje kambario. Dar dvi spintelės dekoruotos taip vadinama pietra dura technika – mozaika iš spalvoto marmuro ar pusbrangių akmenų. Tačiau labiausiai patraukiantys dėmesį ir išskirtiniai kunigaikščių rinkinio baldai – tai kabinetas, gamintas XVII a. Augsburge ir stalas, gamintas XVII a. Florencijoje.

Nedidelis, tačiau autentiškas taikomosios dailės rinkinys leidžia susipažinti su buvusiu dvaro interjeru, aplinka, supusia kunigaikščių gyvenimą.                           

 

Parodos kuratorė: dr. Aušra Vasiliauskienė

Taikomosios dailės konsultantės: Rita Kišonienė, Reda Stuinienė

 

Parodos organizatorius: Žemaičių dailės muziejus

 

Parodos rengėjai:

Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus

Žemaičių dailės muziejus

 

 

FACES FROM THE PAST: DUKES OGINSKI – PATRONS OF CULTURE

 

Various architectural and artistic monuments reminds us of Oginski family and their ambitious versatile activities in Lithuania. Oginski has profusely supported the construction of Catholic and Orthodox churches and renovations. One of the most striking examples is undoubtedly The Body of Christ Chapel of Vilnius St. John church sponsored by Thaddeus Francis Oginski (1712–1783) and a spectacular chapel stained glass carried out by Irenaeus Cleophas Oginski (1808–1863). Vievis printing house founded by Bogdan Marcian Oginski (1568–1640) is written in both Lithuanian and World literature history. Oginski family were also famous collectors and appreciators of music and fine arts. It is known that the Lithuanian Great Hetman Michael Casimir Oginski (1728–1800), famous figure of Lithuanian artistic life, writer, creator of the musical theater, valued French art, whilst the last treasurer of the Grand Duchy of Lithuania Michael Cleophas Oginski (1765–1833) preferred Italian art. In the 19th century the family emerged as supporters of the Lithuanian movement, especially Michael Nicholas Oginski (1849–1902), who developed many and varied activities concerning Lithuanian studies, he was also one of the first among Lithuanian landlords who began to appreciate the Lithuanian folk art. It was through M. M. Oginski's efforts that works of art were collected at Plungė Manor from other Oginski manors – Rietavas, Zalesė. It is symbolic that the Plungė Art Collection has found its way to none other but M. K. Čiurlionis National Art Museum – M. M. Oginski was a patron of the future great Lithuanian artist from the age of fourteen, he supported his education in Warsaw and Leipzig.  Also, the family tradition of patronizing the musicians has been established since Gregory Anthony Oginski (1654–1709). 

A significant part of Plungė Manor's wealth was lost during the First World War. Nonetheless, the Lithuanian State inherited plenty of valuable foreign and Lithuanian art, which in 1925 was brought to the then State Museum from Plungė Manor. Today the collection contains over three hundred exhibits. The exhibition reveals Oginski family personalities, valuable collections of art, reflecting the artistic taste and cultural interests of Oginski are revealed. The patronage aspect is highlighted by the exhibits stored at the National M. K. Čiurlionis Art Museum. About a hundred paintings, sculptures, prints and applied art are on display. The major part of the paintings consists of portraits of the Oginski family, created by Lithuanian, Polish and Western European masters. The most popular are portraits of Amelia Oginski and Irenaeus Cleophas Oginski, created by the French painter F. X. Fabre in Florence. A highly valued M. Bacciariel historical canvas Death of King Stanislaus August Poniatowski. The collection is also enriched by the paintings of A. van Dyck circle, J. M. Grassi, T. Lawrence, J.-D. Court, K. Mordasiewicz and other.  

A rich collection of prints featuring such famous names of Western European engravers as G. Audran, G. Edelinck, A. Cardon, G. F. Schmidt, F. X. Fabre. In the context of Lithuanian artists such names like J. Damelis, A. Šemešys, J. Ozemblovskis, J. Vilčinskis can be found. The portrait of John III Sobieski family (1693) is the most noteworthy amongst the oldest prints of the 17th century, made according to the famous painting of  H. Gascar, and the large-format engravings Victory of Alexander the Macedonian Ascension into Babylon (1675) and Tent of Darius (the second half of the 17th century) based on Ch. Le Brun painting. Etchings based on images by Gaspard Dughet (Poussin) are the most distinguished works from the 18th century. Prints and paintings from the 19th century make up the majority of print collection. A prominent place in the context of the works of this period, as in painting, takes portraits. First of all, the portraits of the Oginski family themselves are distinguished, and one of the most valuable exhibits are the portraits of Michael Cleophas Oginski and his wife, created by A. Molinari. The other major group of images from the 19th century consists of portraits of rulers and cultural figures of the GDL and Poland. The 19th century pieces are enriched with works of other genres, separate rarities, one of them is the stained glass project of J. K. Vilčinskis and J. V. Puzinas for the said The Body of Christ (Oginski) chapel of Vilnius St. John church.

One of the most valuable exhibits of the collection are the marble busts of Duchess Oginski carved by the Italian sculptor T. Cardell and the Polish sculptor M. Guyski. In the context of figured and group compositions, B. Clemente Dancing Italian (1876) and L. Bienaimé Guardian Angel With Child sculptures considered to be the most noteworthy. These examples of neoclassicism that adorn the mansion perfectly reflect the concept and ideals of beauty at that time.

The collection of applied art is dominated by works of Italian masters. Most of the exhibits date from the 18th century to the beginning of the 20th century and consist of porcelain, decorative figures and vases. The collection is adorned with wares from Naples and Meissen manufactories, an impressive clock dated in 1856–1872, ornate 19th century alabaster vase. Interesting and rare bronze statuettes of the 19th century, depicting Muses. A valuable piece of Boulle-style furniture captures one’s eye with the complexity of the technique. A small yet authentic collection of applied art gives you an insight into the former interior of the manor and the environment that surrounded the life of the dukes.

 

 

The curators of the exhibition: Osvaldas Daugelis, Dr. Aušra Vasiliauskienė

Organizers of the exhibition: Lithuanian Art Museum, National M. K. Čiurlionis Art Museum

 

                           

 


Paskutinį kartą redaguota: 2019-12-20
Žemaičių dailės muziejus
Biudžetinė įstaiga
Parko g. 1, LT-90113, Plungė
Tel./Faks.: (8 448) 52492
El. paštas: zd.muziejus@gmail.com
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre
Kodas: 191123113
Muziejaus veikla
Maloniai kviečiame įvertinti Žemaičių
dailės muziejaus teikiamų paslaugų kokybę

Draugaukime